Privacy statement

De website is eigendom van en wordt beheerd door Jobz-on. Jobz-on respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van jou als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking van het te dienen doel.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Jobz-on draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@Jobz-on.nl

Wanneer verzamelen wij jou gegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan jouw gegevens te bewaren en verwerken;

 • als jij Jobz-on toestemming geeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van jou voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Jobz-on rust;
 • als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Jobz-on is opgedragen;

Verwerking van persoonsgegevens

Jobz-on kan als jou werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Jobz-on, de onderstaande persoonlijke gegevens te verwerken. Jij bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat;

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto)
 • andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandige ondernemer

Indien jij voor Jobz-on of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Jobz-on onderstaande gegevens verwerken;

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • gegevens in het kader van pre-employment screening;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddeling, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto);
 • andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Inlener/relatie

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en KVK-nummer;
 • vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 • jou op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Jobz-on;
 • gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons systeem;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen, om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • het naleven van in ieder geval, maar niet uitsluitend, identificatie, arbeidswetgeving en socialezekerheidswetgeving;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

Ziekte

Ook kan het zijn dat je ziek wordt. Er zullen geen medische gegevens worden vastgelegd in een personeelsdossier. Jobz-on mag enkel bepaalde gegevens over ziekteverzuim registreren, zoals hoe vaak en hoe lang je ziek bent. Dit is ten eerste nodig om loon te kunnen doorbetalen. Ten tweede is het voor Jobz-on belangrijk en tevens verplicht om verzuimoverzichten te hebben. Jobz-on zal niet informeren naar de aard en oorzaak van jouw ziekte. Zij mag enkel informeren naar de verwachte ziekteduur en beperkingen/mogelijkheden.

Algemeen

Voor de verwerking van jou persoonsgegevens wordt ten alle tijden toestemming gevraagd aan jou, de betrokkene. Jou persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en beveiligd in ons systeem, Carerix. Alleen medewerkers waarvoor dat noodzakelijk is hebben toegang tot deze gegevens.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden;

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming verleend.

Je dient er wel bewust van te zijn dat zonder persoonsgegevens wij niet met jou in contact kunnen treden. Tevens zal Jobz-on gegevens gebruiken, bewaren dan wel verstrekken als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten van betrokkenen

Je kunt ten allen tijde aangeven dat jouw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@Jobz-on.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens

Jobz-on werkt samen met een drietal bedrijven die de backoffice voor Jobz-on verzorgen. Deze backofficebedrijven regelen zaken zoals salaris, administratieve taken, ziektemeldingen en verzekeringen voor de werknemer.

Tussen Jobz-on en deze partijen, ook wel (sub)verwerkers genoemd, wordt een verwerkers-overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Jobz-on worden toegezien op de naleving daarvan.

Jobz-on werkt met de volgende payroll partijen samen:

 • HelloFlex
 • Pay for People
 • Payper

Outlook Wij gebruiken Outlook als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou kunnen komen. Tevens gebruiken wij Outlook om persoonsgegevens van jou te ontvangen en door te sturen naar de backoffice. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Carerix

Persoonsgegevens bij Jobz-on worden opgeslagen in Carerix. Jobz-on heeft met Carerix een verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Recruitee

Naast Carerix verwerkt Jobz-on ook persoonsgegevens in Recruitee. Dit systeem wordt meestal gebruikt bij het werkenbij concept. Jobz-on heeft met Recruitee een verwerkersovereenkomst afgesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Opdrachtgevers

Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen worden jou persoonsgegevens op een verantwoorde manier gedeeld met opdrachtgevers. De afspraken over hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Er zal door Jobz-on worden toegezien op naleving hiervan.

Intern

Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Bewaren persoonsgegevens

Het uitgangspunt is dat Jobz-on persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Echter is Jobz-on vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Jobz-on zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze bewaartermijn is voornamelijk van toepassing op gegevens van (contactpersonen) van bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor gegevens uit een cv.

Het is gebruikelijk dat Jobz-on sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de procedure verwijdert. Echter vraagt Jobz-on expliciet aan jou om gegevens langer te bewaren, namelijk een jaar, omdat er mogelijk om een later tijdstip een passende functie voor jou is.

Mocht je vragen hebben over bewaartermijnen van documenten die hier niet staan vermeld, neem dan contact op via info@jobz-on.nl

Beveiliging

Jobz-on doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Voor vragen of opmerkingen over de beveiliging kan je contact opnemen via info@jobz-on.nl

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden) een datalek, dan verzoeken wij jou dit direct te melden via onderstaande contactgegevens of de contactgegevens van jouw contactpersoon binnen Jobz-on.

Wijzigingen

Jobz-on behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Jobz-on en een betrokkene.

Cookies

Jobz-on maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan deze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat jouw bezoek eenvoudiger maakt.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Jobz-on B.V.

Lange Veemarktstraat 2e

8601ET Sneek

0515-764014

info@jobz-on.nl

www.jobz-on.nl